foto no disponible
   
Izumi Ashikawa
      
     
intérprete  : 1957    Bakumatsu taiyoden
intérprete  : 1956    Suzaki paradise: Akashingo
intérprete  : 1955    Seishun kaidan