foto no disponible
   
Toshiko Yamane
      
     
intérprete  : 1955    Seishun kaidan
intérprete  : 1955    Tsuki wa noborinu
intérprete  : 1955    Tsukiwa noborinu
intérprete  : 1942    Seishun no kiryu